ఇంట్లో కూర్చున్న మహిళలకు వ్యాపార ఆలోచనలు

కుట్టు పని

కోచింగ్ క్లాస్

టిఫిన్ సర్వీస్

మిల్లు వ్యాపారం

బేకరీ దుకాణం